Váš rádce

Peněžité dávky pomoci

30.01.2014 V životě každého z nás přicházejí situace, s nimiž je nutno se vyrovnat. Ne vždy je to však jednoduché, zejména když tato situace souvisí se snížením soběstačnosti v důsledku měnícího se zdravotního stavu nebo poklesem reálné finanční soběstačnosti. A právě z tohoto důvodu jsou k dispozici konkrétní peněžité dávky sociální péče, které by měly tyto nepříznivé sociální dopady vhodně kompenzovat. Formuláře žádostí o jednotlivé příspěvky jsou k dispozici na kontaktních pracovištích Úřadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV www.mpsv.cz. Samotné žádosti se podávají na kontaktních pracovištích Úřadu práce příslušných dle místa trvalého pobytu žadatele. Následující výčet peněžitých dávek poskytuje celkový přehled o peněžitých dávkách pomoci. Jedná se tedy o všeobecné informace, zda jsou splněny podmínky pro poskytování některé z uvedených sociálních dávek a záleží na splnění zákonných podmínek (např. posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem Správy sociálního zabezpečení, celkovém  individuálním posouzení apod.). Pokud si o některou z dávek požádáte, obdržíte písemné rozhodnutí od Úřadu práce, zda  Vám bude dávka poskytnuta. V případě negativního stanoviska se máte možnost odvolat, což je v každém rozhodnutí uvedeno. Příspěvek na péči V případě, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu již nebudete plně soběstační a stanete se tak částečně či plně závislými na pomoci druhé osoby, můžete požádat o příspěvek na péči. Potřebnou péči vám může poskytnout osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Výše příspěvku na péči se odvíjí od stanoveného stupně závislosti: I. stupeň                800 Kč II. stupeň          4. 000 Kč III. stupeň         8. 000 Kč IV. stupeň       12. 000 Kč Příspěvek je vyplácen měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Poskytnutý příspěvek je určen na úhradu poskytované péče. Průkaz osoby se zdravotním postižením Průkaz osoby se zdravotním postižením je určen osobám, s postižením pohyblivosti nebo časoprostorové orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Podle míry zdravotního postižení vzniká nárok na průkaz TP, ZTP, ZTP/P. K jednotlivým typům průkazu se pak váží příslušné výhody zohledňující zdravotní znevýhodnění osoby. Jednou z těchto výhod, která se váže na průkazy ZTP a ZTP/P, je Evropský parkovací průkaz, opravňující k používání vyhrazených parkovišť pro osoby zdravotně postižené. Příspěvek na mobilitu V případě, že jste držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P), můžete požádat o příspěvek na mobilitu. Jedná se o pravidelnou měsíční peněžitou dávku     ve výši 400 Kč, která náleží za podmínky, že je žadatel/ka každý měsíc pravidelně dopravován/a Příspěvek na zvláštní pomůcku Pokud jste osobou, která má těžké sluchové postižení, zrakové postižení, těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, můžete požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku. Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z e zdrojů veřejného zdravotního pojištění nebo který je zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou, a proto je na něj přispíváno formou dávky sociální péče. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, má osoba, která trpí těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. Podmínkou přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je nejen dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, ale také skutečnost, že zvláštní pomůcka skutečně umožní osobě sebeobsluhu nebo styk s okolím. Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je nutno splnit i další podmínky. První z nich je schopnost osoby řídit motorové vozidlo nebo schopnost být jím přepravována. Tato osoba musí být zároveň v kalendářním měsíci dopravována opakovaně. Při stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku je rozlišováno zda se jedná o pomůcku v ceně do nebo přes 24 000 Kč. Speciální právní úpravu má rovněž příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku obecně činí 350 000 Kč. V případě příspěvku na zvláštní pomůcku za účelem pořízení schodišťové plošiny činí maximální výše tohoto příspěvku 400 000 Kč. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) se stanovuje s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku v tomto případě činí 200 000 Kč. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících         po sobě jdoucích přesáhnout částku  800 000 Kč, resp. 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny. Výše uvedené dávky kompenzují zvýšené životní náklady, které občanovi vznikají v souvislosti se snížením jeho soběstačnosti dané zdravotním stavem. Existují však také dávky, které za splnění předepsaných podmínek snižují nežádoucí důsledky ekonomické nesoběstačnosti občana. Nejčastěji využívanou dávkou tohoto typu je Příspěvek na bydlení – který je přiznáván z finančních prostředků státní sociální podpory (SSP). Nezbytnou podmínku pro podání žádosti o tuto dávku je existence nájemní smlouvy, doklady o příjmu, doklady o nákladech na bydlení a případně i vyjádření správní firmy. Také zde je dávka odvislá od životního minima jednotlivce nebo osob společně posuzovaných a jsou zohledňovány i jiné skutečnosti. Proto je nezbytné v případě zájmu o tuto dávku navštívit příslušné kontaktní místo Úřadu práce a vyzískat potřebné informace. V případě příliš nízkého příjmu občana (cca 4 000 Kč/měs a méně) lze využít rovněž možnost požádat o dávky pomoci  v hmotné nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Pro účely řízení těchto dávek je však posuzována nejen výše pravidelných měsíčních příjmů a výdajů občana, ale také jeho majetková situace a případné finanční úspory, o nichž podává přiznání a čestné prohlášení. Také v těchto případech je každá žádost posuzována individuálně a je proto nezbytná konzultace s dávkovým specialistou na pobočce Úřadu práce. Pokud  se domníváte, že právě Vás by se  poskytování některé z uvedených sociálních dávek mohlo týkat a  z uvedeného textu jste něco nepochopili, můžete se s důvěrou obrátit na sociální pracovníky  sociálního  odboru v místě Vašeho trvalého pobytu, kteří  Vám též pokud budete potřebovat poradí  i s vyplněním příslušných formulářů.

Změny v poskytování pedikúr u klientů pečovatelské služby

24.01.2014 Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS) zřízený Městskou částí Praha 8 přestal od ledna 2014 dle pokynu MPSV ČR poskytovat svým klientům pedikúry. Tyto služby využívala většina klientů pečovatelské služby ke svým základním úkonům, a to jak docházením do středisek osobní hygieny v pečovatelských domech, tak návštěvou pedikérek v domácnostech hůře pohyblivých občanů. Abychom zmírnili dopad nečekaného ukončení poskytování pedikúr, po souhlasu Městské části Praha 8 a zástupkyně starosty Mgr. Vladimíry Ludkové, jsme pronajali prostory v domech s pečovatelskou službou Burešova 1151/12 a Křižíkova 35/46 zkušeným pedikérkám, které zde budou, nikoli již jako pracovnice OÚSS, ale na své živnostenské oprávnění provádět pedikúry také seniorům a klientům pečovatelské služby dále. Můžete se proto obracet při objednávání na tyto adresy : Burešova 1151/12, zvýšené přízemí, tel.: 775 322 743  ve dnech pondělí až středa v době od 8:00 do 18:00 hod. Křižíkova 35/46, přízemí, vchod z ulice, tel.:  606 870 816, ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 7:00 do 17:00 hod

Bydlení v domě s pečovatelskou službou

23.01.2014 Praha 8 zřizuje 3 domy s pečovatelskou službou, ve kterých najdete samostatné bytové jednotky. Bydlení je určeno seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří splní požadovaná kritéria – trvalé bydliště v Praze 8 a věk 65 let (ve specifických případech 45 let). Zájemce o bydlení musí odevzdat vyplněnou žádost spolu s vyjádřením lékaře ve věci možnosti a schopnosti samostatného bydlení v domě s pečovatelskou službou. Žádost o bydlení v domě s pečovatelskou službou lze získat u pracovníků Obvodního ústavu sociálně zdravotnických služeb (příspěvková organizace Prahy 8, pod kterou spadá provoz domů s pečovatelskou službou). Doručené žádosti o bydlení v domě s pečovatelskou službou jsou následně posouzeny komisí, která k jejich hodnocení přistupuje jednak s ohledem na stanovená kritéria a jednak s ohledem na konkrétní životní situaci žadatele. Individuální posouzení se opírá o sociální šetření, které probíhá v místě bydliště nebo pobytu žadatele po odevzdání žádosti o bydlení v domě s pečovatelskou službou. Komise klade důraz na jedinečnost životní situace, aktuální potřebu pomoci a podpory, klady a zápory současného bydlení, zdravotní hledisko a další. Ve sporných a méně jasných případech si komise žádá, aby se k jednání dostavil i žadatel. K takové situaci však dochází zřídka a jedná se o opatření, které má vyjasnit složité případy. Komise na základě individuálního posouzení žádost přijme či odmítne, v odůvodněných a zvlášť závažných případech pak může stanovit u žadatele přednostní umístění. Vzhledem k tomu, že Praha 8 disponuje v tuto chvíli dostatečným počtem bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou, není třeba se obávat dlouhé čekací lhůty, tak obvyklé například u pražských domovů pro seniory (dříve tzv. domovů důchodců). Bytová jednotka je předávána nájemci bez vybavení, každý byt však disponuje kuchyňskou linkou a je svému nájemci předáván v opraveném stavu. Bydlení v domě s pečovatelskou službou nelze brát jako přenesení odpovědnosti na personál (okrskovou sestru, pracovnice pečovatelské služby a další) zařízení. Jedná se o samostatné bydlení a obyvatelé si na základě svého zdravotního omezení zajišťují potřebnou péči formou sociální služby – pečovatelské služby. Pečovatelská služba je souhrnným označením pro úkony, které pamatují na základní potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením. Pečovatelskou službu definuje zákon o sociálních službách a ten také stanovuje maximální výši úhrady za její poskytování. Žádný ze zájemců o bydlení v domě s pečovatelskou službou v Praze 8 se nemusí obávat, že nebude mít na úhradu nájmu, a to díky maximálně vstřícnému přístupu radnice Prahy 8. Osobně jsem se zasadila o to, aby výše nájemného brala maximálně možný ohled na finanční situaci seniorů a proto je nájemné v domech s pečovatelskou službou v  Praze 8 regulováno a je tedy nižší než v jiném typu bydlení. Toto rozhodnutí se opírá o fakt, že senior je závislý na pomoci druhé osoby a musí hradit  například právě úkony pečovatelské služby. I když mnoho z obyvatel domů s pečovatelskou službou vnímá tento stav jako automatický, je třeba zdůraznit, že se jedná o politické rozhodnutí na základě sociálního přístupu vedení radnice Prahy 8.    Adresy osmičkových domů s pečovatelskou službou: Bulovka 10, Praha 8 – Libeň Burešova 12, Praha 8 – Kobylisy Křižíkova 46 – 50, Praha 8 - Karlín http://www.ouss8.cz/

Nesmeky aneb jak neupadnout na ledu a sněhu

9.01.2014 Je mnoho šikovných pomůcek, jen o nich vědět včas. I když máme za okny jaro, paní zima určitě udeří. Pojďme si představit jednu velmi užitečnou věc, která vás ochrání na zledovatělém a zasněženém chodníku. Říká se jí „nesmek“ tedy protiskluzový návlek na obuv. V loňské třeskuté zimě mi ho ukazovala jedna z návštěvnic Centra aktivizačních programů pro seniory a bylo nás mnoho, kteří o jeho existenci nevěděli. Nesmek má nejčastěji podobu pryžového pásku s hroty, který se velmi snadno upevní na boty. Jeho cena není závratná, od 150 korun, a investice do protiskluzových pásků se vyplatí každému. Pád je nebezpečný pro všechny a o pádech ve vyšším věku byly popsány stohy papíru. Zlomeniny krčku, komplikovaný ošetřovatelský proces, přetrvávající bolesti a další důsledky stojí za těch pár desítek korun. Pomůcku lze koupit v obchodech se sportovním vybavením a také ve zdravotnických prodejnách. Při nákupu je určitě vhodné si „nesmek“ vyzkoušet, nechat si ukázat jeho upevnění a rozhodně si nenechat vnutit ten nejdražší. I proto bych doporučila spíše osobní nákup v kamenné prodejně. Dotyčná návštěvnice CAPu měla svůj protiskluzový pásek za pár korun a slouží jí prý už léta.

Chci požádat o bydlení v domově pro seniory

9.01.2014 Domov pro seniory nabízí pobytové sociální služby seniorům nad 65 let, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Vedle bydlení zajišťují domovy pro seniory vše potřebné k uspokojení základních potřeb svých obyvatel a také řadu zajímavých aktivit pro volný čas. V hlavním městě lze najít několik domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je Hlavní město Praha (pro osoby s trvalým pobytem v Praze), dále pak zařízení jednotlivých městských částí (většinou pouze pro osoby s bydlištěm v dané městské části) a pak mnoho soukromých zařízení, které mají registraci poskytovatele sociální služby. Podmínky pro domovy pro seniory, jejichž zřizovatel je hlavní město Praha, jsou pro níže uvedená zařízení (viz internetové odkazy) stejné: trvalý pobyt v hlavním městě, starobní důchod (výjimečně invalidní důchod), zdravotní stav a soběstačnost v podobě, která snižuje kvalitu života v samostatné domácnosti, rodinná situace. Zájemce o bydlení v domově pro seniory si vybírá příslušné zařízení dle svého uvážení. Ve zvoleném zařízení si vyzvedne „Žádost o pobytovou službu v DS“ a po vyplnění ji zde také odevzdává. Žádost si lze vyzvednout osobně nebo ji stáhnout z internetových stránek zvoleného domova pro seniory. Součástí žádosti je rovněž prohlášení o příjmech, vyjádření lékaře a dotazník o životní situaci žadatele. Po odevzdání žádosti je provedeno ze strany domova pro seniory sociální šetření formou pohovoru v místě bydliště nebo pobytu. Konečné rozhodnutí je na komisi, která žádost bodově ohodnotí dle pravidel, která stanovuje zřizovatel zařízení. Komise tedy hodnotí: příspěvek na péči (je-li pobírán či nikoliv), osamělost, bytové podmínky, krizovou situaci, zdravotní stav a věk. Domovy pro seniory jsou pro mnohé zájemce jedinou možností jak řešit životní situaci. Negativem může být delší doba čekání, po kterou lze využít pro pomoc a podporu jinou ze sociálních terénních služeb (pečovatelskou službu, osobní asistenci). Pokud se potřebujete poradit s výběrem vhodné sociální služby a pobytového zařízení, obraťte se prosím na příslušný sociální odbor městské části. V Praze 8 najdete pomoc na Sociálním odboru MČ Praha 8, ulice U Meteoru 8, Praha 8 – Libeň .   Domovy pro seniory (zřizovatelem Hlavním město Praha) http://www.ds-slunecnice.cz/ (Domov pro seniory Slunečnice, Praha 8 – Bohnice) http://www.ddablice.cz/  (Domov pro seniory Ďáblice, Praha 8) http://www.ddkobylisy.cz/  (Domov pro seniory, Praha 8 – Kobylisy) http://www.dshaje.cz/ (Domov pro seniory Háje) http://www.seniordomov.cz/ (Domov pro seniory Chodov) http://www.dskrc.cz/  (Domov pro seniory Krč) http://www.ddpraha6.cz/ (Domov pro seniory Elišky Purkyňové) http://www.dssnezenkova.cz/ (Domov pro seniory Zahradní Město) http://www.domovproseniorypysely.cz/ Domov pro seniory Pyšely) http://www.malesiceds.cz/ (Domov pro seniory Malešice) http://www.domov-hm.cz/ (Domov pro seniory Heřmanův Městec) http://www.dddobrichovice.cz/ (Domov pro seniory Dobřichovice) http://www.hortenzie.cz/ (Domov pro seniory Hortenzie, Líbezníce)